Indkaldelse til ordinær generalforsamling / Call for the ordinary general assembly

Kære støttekredsmedlemmer, Dear Members of the Support Group of Folkecenter,

(ENGLISH BELOW)

Nordisk Folkecenter inviterer hermed til ordinær generalforsamling i Støttekredsen LØRDAG DEN 22. JUNI 2024 KL. 14:00 på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup i SkibstedFjord Bygningen. Der er frokost fra kl. 12:30 venligst tilmelding senest d 20. juni kl. 12 til Jane Kruse jk@folkecenter.dk eller 4060 4551.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Støttekredsen reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og Folkecenterets årsberetning og årsregnskab fremlægges til orientering.
 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, da Metal ikke længere har ressourcer til Folkecenterets bestyrelsesarbejde.
 5. Valg af støttekredsens medlemmer af bestyrelsen jf. paragraf 9.
 6. Valg af suppleanter for de under pkt. 5 valgte medlemskategorier.
 7. Fastlæggelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.
 8. Valg af kasserer og revisor for støttekredsen.
 9. Orientering om optagelse af nye medlemmer af støttekredsen.
 10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formand Per Thostrup i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Formandens adresse er: Engkrogen 10, 9700 Brønderslev E-mail perthostrup@hotmail.com

For adgang til generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt på støttekredsens konto i Merkur Andelskasse reg. nr. 8401 konto nr. 000 1079 575, MobilePay 79 906, eller PayPal (https://www.folkecenter.eu/DK/pages/Payment-membership-DK.html)
Kontingentet er 100 kr. pr. medlem, 200 kr. for en husstand, 1.000 kroner for virksomhed.

Efter generalforsamlingen vil der være oplæg om Folkecenters arbejde i Afrika med fokus på Uganda.

På bestyrelsens vegne
Per Thostrup, formand

ENGLISH:

Nordic Folkecenter hereby invites you to the ordinary general assembly of the Support Group SATURDAY 22 JUNE 2024, 14:00 at the Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup in the SkibstedFjord Building. There is lunch from 12:30. Please, register no later than June 20 at 12 to Jane Kruse jk@folkecenter.dk or +45 4060 4551.

Agenda of the general assembly:

 1. Election of president of the assembly, reporter and vote counter
 2. The board submits a report
 3. The support circle’s audited accounts are presented for approval and the Folkecenter’s annual report and annual accounts are presented for information
 4. Proposals received. The board proposes an amendment to the articles of association, as Metal no longer has the resources for participating in Folkecenter’s board work
 5. Election of the support group’s members of the board of directors, cf. section 9
 6. Election of substitutes for those under section 5 selected membership categories
 7. Determining the quota upon recommendation from the board
 8. Election of treasurer and auditor for the support group
 9. Orientation on admission of new members of the support circle
 10. Other issues

Submitted proposals should reach the chairman Per Thostrup no later than 1 week before the general meeting. The chairman’s address is: Engkrogen 10, 9700 Brønderslev E-mail perthostrup@hotmail.com

For accessing the general meeting, the membership fee must be paid to the support group’s account in Merkur Andelskasse reg. nr. 8401 account nr. 000 1079 575, MobilePay 79 906, or Paypal (https://www.folkecenter.net/pages/Payment-membership.html)
The quota is DKK 100 per member, DKK 200 for a household, DKK 1,000 for a company.

On behalf of the board
Per Thostrup, fmd.