Climate Action for Improved & Sustainable Livelihoods (CAISL)

Hjem / Vores arbejde / Projekter / CAISL

CAISL project - Folkecenter

Relevant materiale og Links

JEEP Folkecenter
Uganda Coalition for Sustainable Development
EASE-CA Project
Projekts brochure EN | DK

Projektet fokuserer på at fremme bæredygtige lokale energiløsninger og forbedret levebrød for fattige landsamfund i Nebbi-distriktet (Uganda); Målet er at gøre bydelen til en model for klimabegrænsende tiltag og for at opbygge samfundsresiliens, tilgængelighed til miljøvenlige løsninger og fortalervirksomhed.

Interventionen fokuserer hovedsageligt på unges og kvinders deltagelse, og den vil give effektive fortalerteknikker til at stimulere implementeringen af Ugandas miljø- og klimalove.

Projekt Hashtag:

#CAISL

Projektperiode:

1. juli 2023 – 31. december 2024

Projektet er finansieret af:

CISU
Nordic Folkecenter for Renewable Energy

Projektet opfylder følgende SDG'er:

SDG 1
SDG 5
SDG 7
SDG 13
SDG 17

Om Projektet

Det primære formål

Bekæmpelse af klimaændringer og opbygning af samfundsresiliens gennem bæredygtige energiløsninger. For at opnå dette vil der blive gennemført omfattende træning og demonstration af konkrete eksempler på bæredygtige energiløsninger. Der vil også være fokus på at uddanne og træne lokalsamfundet i målrettet lokal fortalervirksomhed med det langsigtede mål om at opnå national fortalervirksomhed for klimaændringer og bæredygtige energiløsninger.

CAISL fokuserer på Nebbi District (ND) i det nordlige Uganda for at gøre det til et JEEP-modeldistrikt inden for klimabegrænsende foranstaltninger og opbygget samfundsresiliens, tilgængelighed til miljøvenlige løsninger og fortalerfærdigheder. Interventionen har særligt fokus på unges og kvinders deltagelse.

For at opnå disse mål vil trænere af trænere (TOT'er) fra den tidligere interventionEASE & CAsamarbejde med JEEP i praktisk træning. TOT'er fra JEEP og UCSD vil blive uddannet på organisationsniveau i Nebbi District. Deres mål vil være at opbygge effektive fortalervirksomheder ved at bruge fakta understøttet argumentation og styrke den positive dialog. Formålet er at sikre opbakning og engagement fra lokale politikere.

I projektet vil der være forskellige aktiviteter, herunder bevidstgørelse, etablering af mobile energihubs og træning af medlemmer af fællesskabsbaserede organisationer Community-based organizations (fællesskabsbaserede organisationer) (CBO'er) i madlavning, solenergi og træplantning

Alle aktiviteter vil blive udført inden for Nebbi District for at sikre en målrettet og fokuseret indsats for at gøre det til et bæredygtigt og modstandsdygtigt samfund over for klimaforandringer.

Udfordringer, der skal tackles

1. Klimaændringer: Klimaændringerne har gjort landbrugsaktiviteterne i Nebbi District vanskelige. Der er behov for implementering af afbødende foranstaltninger for at sikre, at landmændene kan fortsætte deres produktion på trods af klimavariationer.

2. Jordforringelse: Nebbi District lider under alvorlig jordforringelse, hvilket påvirker landbrugsproduktionen og økosystemets sundhed. Der skal træffes foranstaltninger til at bekæmpe og gendanne jorden for at sikre bæredygtig og produktiv landbrugspraksis.

3. Skovrydning: Skovdækket i området er blevet knap på grund af ukontrolleret skovrydning. Dette har negative konsekvenser for både miljøet og lokalbefolkningen, der har brug for træ til byggeri af lokale huse. Der skal implementeres tiltag til bæredygtig skovforvaltning og genplantning af træer.

4. Energiforsyning: Brænde og andre energikilder er afgørende for madlavning i området, og behovet vokser på grund af befolkningstilvækst. I øjeblikket er der dog en udbredt brug af åben ild og bål med 3-sten til madlavning, hvilket har negative konsekvenser for både sundheden og miljøet. Der er behov for at fremme brugen af bæredygtige og alternative energikilder til madlavning for at reducere miljømæssige skader og forbedre livskvaliteten for lokalbefolkningen.

Analfabetismen er udbredt på grund af tidligere politisk ustabilitet, der har forhindret børn i at gå i skole.

Der skal gøres en indsats for at oplyse om livsstilsændringer og inddrage den voksende gruppe af arbejdsløse unge til at tage aktivt del i og bruge deres potentiale sammen med kvinder. Kvinderne deltager ofte i læse- og skriveprogrammer, hvilket øger deres interesse for nye ideer om forbedret livsstil.

ND-kvinder er generelt interesseret i at tjene penge og starte små virksomheder i forbindelse med deres gård-/havearbejde. De ønsker at hjælpe med at sikre en sikker tilværelse for deres familier, der altid har brug for økonomisk støtte til mad, tøj, skolegang og sundhedsydelser. Dog mangler de færdigheder og ressourcer til at realisere deres ambitioner.

For at oplyse om livsstilsændringer og skabe bevidsthed om vigtigheden af bæredygtig udvikling, er det nødvendigt at anvende en bred vifte af midler og strategier. Undervisningsprogrammer, workshops og informationskampagner kan spille en central rolle i at øge bevidstheden om miljømæssige udfordringer og fremme alternativer til traditionelle brændekilder.

Interventionen vil introducere effektive fortalermetoder, der vil fremme implementeringen af Ugandas miljølov og klimalov samt sikre inkorporering af bæredygtige energiløsninger i lokale udviklingsplaner via økonomisk støtte.

UCSD, som er en paraplyorganisation, vil også stræbe efter at fremme denne fortalerindsats på nationalt niveau til fordel for landbefolkningen, der i øjeblikket lider under manglende adgang til overkommelige, sunde og bæredygtige løsninger.

Hvordan indsatsen vil bidrage til at styrke civilsamfundet og civil organisering

1. Uddannelse og kapacitetsopbygning: JEEP og UCSD vil sammen med de uddannede modtagere, organisationer i den private sektor, civilsamfundsorganisationer (CSO'er) og Department of Renewable Energy under Ministeriet for Energi og Mineraludvikling gå ind for at give bæredygtig energiadgang med anvendelse og brug af vedvarende energikilder i civilsamfundetsamfundet (hjem og skoler) dvs. solenergi, energibesparende komfurer og ildfrie kurvekomfurer. Dette vil øge civilsamfundets viden og evner inden for bæredygtig energi og styrke deres muligheder for at påvirke og implementere lignende projekter i fremtiden.

2. Samfundsengagement: Ved at introducere og promovere bæredygtige energiløsninger som solenergi og energibesparende komfurer i hjem og skoler vil indsatsen skabe bevidsthed og interesse i lokalsamfundet. Dette vil øge civilsamfundets engagement og involvering i miljø- og klimaspørgsmål og styrke deres evne til at påvirke politiske beslutninger og kræve handling fra myndighederne.

3. Partnerskaber og netværk: Indsatsen vil også involvere samarbejde med forskellige interessenter, herunder modtagerne af indsatsen, private virksomheder, CSO'er og regeringsorganer. Dette vil bidrage til at opbygge stærkere partnerskaber og netværk inden for civilsamfundet, hvilket vil styrke deres evne til at samarbejde, udveksle viden og ressourcer, og samlet set styrke deres indflydelse og effektivitet i påvirkningen af politikker og programmer.

Samlet set vil indsatsen bidrage til at styrke civilsamfundet ved at øge deres viden, kapacitet og engagement inden for bæredygtig energi, etablere partnerskaber og netværk og sikre deres aktive rolle i påvirkning af beslutningsprocesser og implementering af politiske tiltag.

I denne intervention bliver forskellige aktører involveret inden for fortalervirksomhed, bevidsthedsfremme og træning. Dette inkluderer miljøforkæmpere, fællesskabsbaserede organisationer (CBO'er) og lokale politiske, kulturelle og religiøse ledere. Deres deltagelse og engagement er afgørende for at opnå de ønskede forandringer på interventionsområdet.

Gennem forskellige aktiviteter vil interventionen bidrage til at styrke civilsamfundet og øge JEEP's og UCSD's synlighed og popularitet blandt lokalbefolkningen samt embedsmænd på distrikts- og ministerieniveau. Dette vil skabe gunstige forhold for samarbejde og støtte til implementeringen af miljø- og klimainitiativer samt en yderligere fremtidig indsats.

Aktiviteterne vil omfatte kapacitetsopbygning, hvor miljøforkæmpere og CBO'er vil modtage træning og ressourcer til at udføre effektiv fortalervirksomhed. Desuden vil der blive afholdt bevidsthedsfremmende kampagner, der involverer lokale politiske, kulturelle og religiøse ledere, da deres indflydelse og troværdighed er afgørende for at nå ud til fællesskabet og øge bevidstheden om miljø- og klimaspørgsmål.

Denne brede inddragelse af forskellige aktører vil bidrage til at skabe en solid og bæredygtig platform for forandring og implementering af miljø- og klimainitiativer. Det vil også styrke samarbejdet og partnerskaberne mellem JEEP, UCSD og andre interessenter, hvilket i sidste ende vil gavne interventionsområdet og de berørte samfund.


Gallery