VVMplus - Adressering af lokal modstand mod nye vedvarende energianlæg gennem forbedret praksis med VVM

Projektet er støttet af Energinet.dk’s program for grøn omstilling af elnettet:

Forskel

Partnere

Relevant materiale

Motivationen bag projektet

På trods af den generelle støtte til vedvarende energi er der mangel på lokal accept af konkrete planer og tiltag. Dette er en afgørende barriere for overgangen til et elsystem baseret på vedvarende energi.

I Danmark er den lokale modstand mest mod vindkraft og biogasanlæg. Ikke desto mindre er modstanden mod solenergi stigende og andre teknologier, f.eks. energilagre, kan også møde modstand. I udlandet ses der også lokal modstand mod andre vedvarende energiteknologier som vandkraft og kystbølgeenergi.

Viden om offentlig accept er fragmenteret i Danmark. Individuelle forsknings- og udviklingsprojekter fokuserer på specifikke teknologier (f.eks. "Wind2050" og "Konstruktiv Borgerinddragelse"), og der er ikke et samlet overblik over lokal modstand på tværs af vedvarende energi eller af den direkte årsag til modstanden.

Den lokale opfattelse af vedvarende energiprojekter er påvirket af miljøkonsekvensvurderingen (VVM). I Danmark er VVM-processen hovedarenaen for dialog mellem projektudviklere, lokale myndigheder og lokale borgere.

Sociale indtryk ser ud til at være en nøglefaktor for at opnå lokal accept, og det er afgørende at VVM inkludere dem. Ofte inkluderes sociale konsekvenser, som er generelle overvejelser om negative lokale påvirkninger - men de analyseres ikke i dybden, kvantificeres eller afbødes. Fremstillingen er ofte ensidig, hvad angår vedvarende energi.

I andre lande, såsom Canada og Australien, er den sociale konsekvensanalyse et helt andet proaktivt værktøj til dialog mellem borgere, udviklere og myndigheder om, hvordan projekter implementeres på en måde, der er acceptabel for offentligheden. Her er positive påvirkninger og muligheder for lokalsamfund godt forklaret, hvorimod de i Danmark er implicitte, ignoreret eller udelukket fra dagsordenen – selvom de kan være vigtige for lokal accept.

Målsætning for Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter

Målet er at vise vejen til at bringe dansk VVM-praksis til niveau med andre lande, fx Canada og Australien, for at øge lokal accept af forskellige vedvarende energiprojekter og dermed muliggøre overgang til vedvarende energi (til en lavere pris). Dette vil ske ved at udvikle forbedrede metoder til at håndtere og diskutere sociale konsekvenser af vedvarende energiprojekter.

Projekt aktiviteter

Forskning

Baseret på national og international litteraturforskning og interviews og workshops med relevante interessenter, har projektet:

  • kortlagt VVM-praksis om sociale konsekvenser relateret til VE-teknologier,
  • analyseret sammenhænge mellem grundlaget for dialogen om sociale konsekvenser og konflikter,
  • analyseret de strukturelle begrænsninger og muligheder for at håndtere sociale påvirkninger relateret til VE-teknologier,
  • sammenlignede internationale erfaringer med den danske VVM-sammenhæng,
  • udviklet forbedrede metoder til at håndtere og diskutere lokale sociale konsekvenser i VVM, og
  • testet og evalueret de udviklede metoder.

Kommunikation

Forskningsresultater og konklusioner blev formidlet til lokale og nationale myndigheder, konsulenter, VE-projektudviklere, forskere, NGO'er, vedvarende energiforeninger og offentligheden.

Resultater

Udvalgte publikationer

Andre relevante publikationer