FolkeNews: February-March 2024

Følger nyhedsbrevet >>

Indholdsfortegnelse


Folkecentrets ikoniske blå mølle fylder 40

DANmark 75 kW Folkecenter

Efter 40 års drift snurrer vingerne stadig uproblematisk på ikonisk, blå vindmølle i Sydthy.

Når man ankommer til Thy fra syd og kører over Draget mellem Skibsted Fjord og Nissum Bredning, er noget af det første, der fanger øjet, en vindmølle med et karakteristisk buttet, blåt møllehus, som står og knejser over trætoppene lidt skråt til højre i synsfeltet. Møllen står på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sønder Ydby, og her har den stået og snurret og budt gæster til Thy velkommen siden februar 1984.

- Møllen er efterhånden nået op på næsten tre gange så mange driftstimer som levetidsforventningen var, da vi satte den op for nu 40 år siden. Det eneste, der er skiftet ud undervejs, er den elektroniske styring, så man kan ikke sige andet, end at den er bygget til at holde, siger Jane Kruse, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Møllen har otte meter glasfibervinger fra danske LM Wind Power og en gearkasse fra finske Valmet. Hovedaksel, gear og generator er bygget sammen i en kompakt enhed efter det, der bliver kaldt ”Det danske koncept” for vindmølledesign. Den blev født med relæstyring fra L-M-Electric, Thisted, som undervejs er udskiftet til styresystem fra Orbital A/S i Skjern. Møllen går direkte ind i Folkecentrets installation og bidrager til både el og varme på centret. Søndag den 4. februar i år producerede den 68 kwh over 10 timer ved en vindhastighed på 9-12 m/s.. of February this year, it produced 68 kwh over 10 hours at a wind speed of 9-12 m/s.. of February this year, it produced 68 kwh over 10 hours at a wind speed of 9-12 m/s.

En Smedemestermølle

Den blå mølle er en 75 kilowatt mølle af typen DANmark 17, udviklet af Nordisk Folkeenters grundlægger, Preben MaegaardMøllen var et led i en serie af vindmøller fra Folkecentret, der blev produceret af danske smedemestre mellem 1978 og 1992. I kølvandet på 70’ernes oliekriser var de danske smedemestre blandt de første til at kaste sig over arbejdet med at udvikle alternativer til fossile energikilder. At bygge maskiner til høst af vedvarende energier.

Smedene havde bl.a. brug for ingeniørhjælp, og med det formål blev Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi etableret. Her lavede man beregninger, tegninger og prototyper, som blev stillet frit til rådighed for smedemestrene. Serien af smedemestermøller blev i 1992 afsluttet med en 525 kilowatts mølle. Prototypen på den sidste smedemestermølle blev sat op ved Roshage i Hanstholm september samme år og var på daværende tidspunkt den største kommercielle vindmølle i Danmark.

En kopi i Brasilien

En søstermølle til den blå Folkecentermølle blev som et led i et dansk projekt i 1992 i forbindelse med FN’s første miljøkonference, Earth Summit, i Rio, Brasilien, sat op på den brasilianske ø Fernando de Noronha.


Netværk for grønne SMV'er

Et netværk for SMV'er hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, der styrker virksomheder, fremmer bæredygtige projekter og bidrager til den grønne omstilling

Nordisk Folkecenter har oprettet et SMV-netværk. I netværket deler Folkecenteret viden, men også historier fortalt af SMV’er, som allerede har fundet hinanden gennem Folkecentret og nu arbejder sammen.

Kommunikationen er primært foregået gennem webinar af en times varighed, og vi er i gang med at afdække muligheden for at lave en teknisk samarbejdsplatform, som netværket kan bruge.

Netværket vil stå for at:

  • Arrangere workshops og webinars om vedvarende energi og bæredygtighed, hvor SMV'ere kan lære mere om de seneste trends og teknologier.
  • Give adgang til Folkecentrets eksperter og vejledning inden for området, der kan hjælpe SMV'ere med at implementere bæredygtige løsninger i deres virksomhed.
  • Mulighed for at deltage i projekter og samarbejder med andre SMV'ere inden for netværket, hvilket kan føre til nye forretningsmuligheder og vækst.
  • Adgang til ressourcer og information om funding og finansieringsmuligheder inden for vedvarende energi, som kan hjælpe SMV'ere med at realisere deres bæredygtige projekter.
  • Synliggørelse af SMV'ernes arbejde inden for vedvarende energi gennem events, presseomtale og sociale medier, hvilket kan styrke deres brand og tiltrække potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Netværket for SMV’er og organisationer inden for vedvarende energi og bæredygtighed hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er en dynamisk og innovativ platform, der samler virksomheder med fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Gennem webinarer, online møder, vejledning og netværksmuligheder, styrker vi SMV'ernes evne til at drive bæredygtige projekter og skabe positive forandringer i samfundet. Med adgang til ressourcer og råd om finansieringsmuligheder, hjælper vi virksomhederne med at realisere deres visioner og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Netværket er en positiv spiller i den grønne omstilling og er med til at skabe værdi ikke kun for virksomhederne selv, men også for samfundet som helhed.

Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid. Hvis du er interesseret i at deltage i netværket så tag kontakt til: Gitte Davidsengd@folkecenter.dkeller Daniele Pagani (dp@folkecenter.dk).


Opdateringer fra MissionGreenFuels Projekt

Nordisk Folkecenter har siden medio 2022 deltaget i MissionGreenFuels-partnerskabet, der sigter mod at bidrage markant til klimamålene for 2030 og 2050 samt støtte dansk forskning, innovation, vækst og eksportpotentiale inden for grønne brændstofferhttps://missiongreenfuels.dk/).

Partnerskabet består af mere end 90 partnere på tværs af store industrielle medlemmer, SMV'er, organisationer, universiteter og GTS/videninstitutioner.

MissionGreenFuels-partnerskabet har til formål at medvirke til dekarboniseringen af transportsektoren. Grønne brændstoffer er vigtige for den grønne omstilling, da de bidrager til bæredygtige kulstofkredsløb og socioøkonomisk gennemsigtighed.

Erfaringer viser, at ikke alle biobrændstoffer er grønne, og det er vanskeligt at fjerne nye brændsler fra værdikæden. MissionGreenFuels-partnerskabet håndterer udfordringerne ved grønne brændstoffer gennem en fokuseret tilgang via en roadmap, der sikrer videndeling og undgår teknologilåsning.

I Pool 1, i løbet af de første 18 måneder af projektet, har Folkecentret deltaget i COMON-projektet, der fokuserede på at inddrage lokalsamfund i overgangen til grønne brændstoffer.

Gitte Davidsen og Simon Lex

Baggrunden for COMON er, at virksomheder og kommuner i de seneste år har stået over for betydelig skepsis og udbredt bekymring fra lokale borgere og interesseorganisationer vedrørende etableringen af teknologier og infrastrukturer til produktion af vedvarende energi. Denne skepsis og bekymring resulterer ofte i lokal modstand og langvarige konflikter, hvilket potentielt kan forsinke den grønne omstilling mod dekarboniserede samfund, herunder udvikling og implementering af grønne brændstoffer.

Formålet med COMON er at afbøde tidskrævende og dyre konflikter mellem private og offentlige organisationer og lokale borgere og interessegrupper. Desuden sigter projektet mod at åbne en offentlig dialog for at udvikle et konstruktivt samarbejde på tværs af værdikæden og et engageret og demokratisk medborgerskab inden for den grønne omstilling.https://missiongreenfuels.dk/comon/)

I Pool 2, der strækker sig gennem hele 2024 og 2025, deltager Folkecentret i DEEP-projektet, som arbejder med: Design af samfundssamarbejde for bæredygtige energiparker.

DEEP-projektet udspringer af en politisk ambition om at designe holistiske energiparker i Danmark med fokus på de seneste års lokale modstand mod vedvarende energisystemer, der i stigende grad prioriterer biodiversitet og miljøbevarelse - de såkaldte grøn-på-grøn konflikter (https://missiongreenfuels.dk/deep/)

Projektets mål er at udvikle en samfundsdrevet model for udviklere, investorer og kommuner til at designe bæredygtige energiparker, der inkluderer vindmøller, solpaneler og PtX-anlæg. Modellens designprincipper vil integrere lokale behov og forslag fra borgere og interesseorganisationer samt overvejelser til forbedring af biodiversitet og naturbevarelse. Forventede resultater og påvirkninger inkluderer at afbøde tidskrævende og dyre konflikter mellem private organisationer og borgere samt interessegrupper, at give en platform for udformning af helhedsorienterede energiparker, der adresserer både borgernes behov og hensyn til forbedring af lokal natur og biodiversitet, samt at præsentere en strategi for samfundssamarbejde med principper og processer for involvering og dialog, eksempler på produktive kommunikationsformater og initiativer til kapacitetsopbygning.


PERMAGOV-partnerskab mødes i Bruxelles

Judith van Leeuwen, PERMAGOV
Judith van Leeuwen, project coordinator of PERMAGOV

Et år er gået, og PERMAGOV-projektet er godt i gang med at kortlægge relevante EU-havpolitikker og tale med relevante parter om, hvordan implementering og ydeevne af havpolitikkerne kan forbedres.

Det meste af samarbejdet foregår online, antallet af partnere og emnerne taget i betragtning. Alligevel er det rart at mødes personligt en gang imellem og have chancen for at få en dybdegående diskussion om projektet, uden nogen form for distraktion.

Derfor deltog vi som en del af projektaktiviteterne i den årlige sammenkomst, som i år fandt sted i Bruxelles mellem 14.. og 16.. februar. Folkecenteret var repræsenteret af Tonny Brink og Daniele Pagani.

Første og tredje dag handlede specifikt om projektet: administrationsspørgsmål, status og fremtidige aktiviteter. På andendagen blev der afholdt en interessentworkshop. Her var, udover partnerskabets medlemmer, inviteret eksterne personer med relevans for projektet, så diskussionen kunne udvides og forskellige synspunkter inddrages.

Hver partner skulle komme med nogle forslag fra potentielle interessenter. Fra Folkecenterets side valgte vi Dörte Fouquet, direktør for European Renewable Energies Federation (EREF), som vi har et langt samarbejde med og Helle Munk Ravnborg (DIIS), som er en meget aktiv stemme i Bornholms energiø-sag.

Diskussionerne var virkelig interessante, og vi er nu tilbage med en masse inspiration, klar til at tage de følgende trin i projektet.

Du kan finde resuméet af interessentmødet her.

Projektopdateringer er også offentliggjort på https://www.permagov.eu/


POEASE – Endnu en gang i Grækenland

Blot et par uger efter PERMAGOV-mødet, deltog vi også i POEASE-projektmødet, som fandt sted i Thessaloniki (Grækenland) fra 4. til 8. . marts. Også i denne sag repræsenterede Tonny Brink og Daniele Pagani Folkecenteret.

Formålet med mødet var at evaluere det hidtidige arbejde i partnerskabet og, mere konkret, de uddannelsesmoduler, der er udviklet som en del af projektopgaverne. Ikke kun diskuterede vi eventuelle ændringer, der skulle foretages, og potentielle forbedringer. Vi havde også muligheden for at blive mere fortrolige med hinandens materiale; og det er vigtigt, da vi snart skal begynde at formidle i vores egne lande.

De udviklede moduler spænder fra energi i landbruget til brug af medicinsk aromatisk plante, forbi en række andre, meget interessante emner, fx præcisionslandbrug og værktøjer til digital uddannelse, for blot at nævne nogle.

Alle disse moduler vil blive kombineret med tips og værktøjer til at lette online undervisning, og de vil være tilgængelige for alle helt gratis.

Group picture - POEASE + 21th Century Coaching members
Group picture – POEASE + 21th Century Coaching members

I løbet af projektet havde vi også mulighed for at besøge faciliteterne på American Farming School og deltage i nogle aktiviteter i et lignende projekt (21st Century Coaching). For ikke at nævne den hyggelige tid, vi havde med andre partnere, som altid er med til at styrke relationerne, især når vi samarbejder online.

Hvis du er interesseret i opdateringer af projektet og/eller du gerne vil informeres, når modulerne er tilgængelige for offentligheden, kan du markere din interesse her.

Lille bonus: i Thessaloniki havde vi også chancen for at mødes med Chrysa Zioga, tidligere trainee i Folkecenteret. Det var dejligt at følge med og se, at hun er godt i gang med hendes karriere!


Ny ansat på Nordisk Folkecenter

Vi er glade for at byde velkommen igen til et nyt teammedlem på Folkecenteret! Pernille Kviesgaard Manicus er tilbage og vil hjælpe os med at promovere centret både nationalt og internationalt; hun vil også hjælpe os med en række andre opgaver, især i forbindelse med uddannelse.

Velkommen tilbage Pernille! Vi er glad, at du er med os igen!

Pernille Kviesgaard Manicus

Nuværende trainees på Folkecenteret

Côme Constantin de Chanay trainee Folkecenter

Côme Constantin de Chanay
Generel ingeniørvidenskab |
Frankrig

Mario Amador Gonzales Trainee Folkecenter

Mario Amador Gonzales
Energieffektivitet og solvarmeenergi
Kanariske Øer (Spanien)

Omar Fernando Armas Delgado Trainee Folkecenter

Omar Fernando Armas Delgado
Energieffektivitet og solvarmeenergi
Kanariske Øer (Spanien)

Pablo Dario Marrero Martin Trainee Folkecenter

Pablo Dario Marrero Martin
Energieffektivitet og solvarmeenergi
Kanariske Øer (Spanien)


PV Paneler på Folkecenteret

Sebastians PV-system

33.9 kWh

PV-Sebastian-Feb-Mar-2024

Samlet energi produceret i februar:

33.9 kWh

Energi produceret i marts:

71.8 kWh

Samlet energi produceret i 2024

116.6 kWh

Energi produceret fra 2020:

3388 kWh+

CO2 sparet siden
2020:

3378 kg+

Systemet blev installeret i maj 2020 af Sebastian Salcebo Alba


E-mobilitet på Folkecenteret

E-mobility Folkecenter Feb-Mar 2024_EN

Samlet CO22 saved: 11266 Kg


Kommende arrangementer

Great Green Wall Folkecenter

End of May 2024 (TBC)

Webinar: The Great Green Wall: Africa’s answer to climate change problems

Join us for a webinar that will shed light on the inspiring “Great Green Wall” project in Africa. This innovative project aims to combat climate change, soil erosion, and biodiversity loss by creating a belt of forested areas across various regions of Africa.

9 International Conference on Small and Medium Wind Energy

24, 25 + 26 September 2024

9. internationale Small Wind konference

Den 9. udgave af vores Small wind-konference vil finde sted den 24.-25. september 2024 og igen vil den være i et blandet format, både online og tilstedeværelse. Du kan allerede nu melde dig på folkecenterevents.net.
If you would like to be a speaker, please send your proposal by May 5th, 2024.
Hvis du er interesseret i at sponsorere eventet, kan du kontakte Daniele Pagani (dp@folkecenter.dk).