Christiansborghøring om energifællesskaber – vær med online

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er medarrangør af høring om energifælleskaber, som finder sted på Christiansborg med Lea Wermelin (S) som vært onsdag den 1. marts. Du kan deltage fysisk eller online – se tilmeldingsdetaljer længere nede.

Der er et stort potentiale i at involvere borgerdrevne lokale energifællesskaber i de kommende årtiers udbygning af vedvarende energi. Herved kan anlæg opstilles af borgerne tæt på forbruget af el, så behovet for udbygning af elnettet mindskes. Med fælles anlæg ejet af nye lokale energifællesskaber eller af eksisterende fællesskaber som almene boligforeninger, andelsboligforeninger og bofællesskaber, opnås en effektiv drift og god samfundsøkonomi.

Christiansborg. Foto: Anders Hviid.

EU-direktiv giver muligheder

Der er med EU’s direktiver for elmarkedet og vedvarende energi opstillet befordrende rammer for lokal deling i energifællesskaber af el mellem borgere og mindre virksomheder. Samtidig er der med den politiske ’Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer’ (PtX-aftalen fra 15. marts 2022) skabt grundlag for at fremme lokal sammenhæng mellem elproduktion og -forbrug bl.a. med indførelse af ’lokal kollektiv tarifering’ rettet mod fællesskabers deling af egenproduceret el ved brug af det kollektive elnet. 

Danske forhindringer

Desværre er der i dag stadig en række lovgivningsmæssige hindringer for den borgerdrevne VE-udbygning, som det er nødvendigt at fjerne, så de ikke reelt gennem unødige administrative og økonomiske barrierer forhindrer etablering af de borgerdrevne initiativer. Der er behov for, at de kommende ændringer af Elforsyningsloven og en række bekendtgørelser ikke modarbejder, men i stedet sikrer den ret, som borgere i lokale energifællesskaber og i boligorganisationer i EU har til at etablere og dele egenproduceret el samt konvertere denne til varme og transport. 

Denne høring vil pege på de store potentialer, der er ved etablering af energifællesskaber og borgerinddragelse, og skabe dialog mellem energipolitikere, net-selskaber og interessenter om at sikre befordrende regler for den lokale, folkelige VE-udbygning.

Tid, sted og tilmelding

Høringen finder sted i Proviantsalen (Saltlageret) på Christiansborg onsdag den 1. marts 2023 fra kl. 13 til 16. Man kan deltage både fysisk og online. Begge dele kræver tilmelding senest den 24. februar. 

Link til tilmelding (fysisk deltagelse)

Link til tilmelding (onlinedeltagelse).

Høringen er organiseret i et samarbejde mellem Miljøorganisationen VedvarendeEnergi, Middelgrunden Vindmøllelaug, BL – Danmarks Almene Boliger, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Energifællesskab Avedøre AMBA, Hyllegaard Udvikling, Permatopia, Bofællesskab.dk, Landsforeningen for Økosamfund, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Landsforeningen Økologisk Byggeri, Brancheforeningen for Små og Mellemstore Vindmøller, Dansk Solcelleforening, energifællesskaber.dk, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt IDA-selskaberne for Teknologivurdering hhv. Grøn Teknologi.

Program

13.00 Velkomst ved Lea Wermelin (S)  

13.10 Potentialer for borgerdrevet VE udbygning og dets muligheder og begrænsninger i aktuelle udkast til lovforslag og bekendtgørelser, i forhold til EU-regler og politiske aftaler 

13.30 Kommentarer og ønsker fra boligforeninger – oplæg: Mikkel Jungshoved, BL 

13.40 Kommentarer og ønsker fra lokale energifællesskaber – oplæg: Avedøre Energifællesskab, et landsbyprojekt og/eller et bofællesskab 

14.00 Kommentarer og ønsker set fra et kommunalt perspektiv – oplæg: kommune 

14.10 Net-selskabernes roller ved tilslutning og tarifering af energifællesskaber og boligorganisationer – oplæg: Green Power Denmark  

14.20 Spørgsmål til indlæggene og svar 

14.40 Kaffepause 

15.00 Opsummering af potentielle energi og klimabidrag samt de aktuelle barrierer – oplæg: Ulrik Jørgensen 

15.15 Paneldebat med energipolitikere – ordstyrer: Gunnar Boye Olesen, VE 

15.45 Opsamlende kommentarrunde fra høringens arrangører, ønsker til fremtidige rammer 

16.00 Høringen afsluttes